Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคม IESG จัดฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี โดยมีกัปตันธีรพล ประภากร จาก PTTGC กัปตันบำรุงเกียรติ ทองคำ และกัปตันฤทธิรงค์ แย้มวจี จาก Shell เป็นวิทยากร และยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับฟังได้เป็นแนวทางในการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อให้องค์กรหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันได้เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการควบคุมปริมาณน้ำมันให้ถึงลูกค้าหรือผู้รับน้ำมันได้เต็มตามจำนวนมากที่สุด

การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
UPDATE 1-04-2562
Time 03:00 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th