Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (ITSSC) ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อช่วยผลักดันการบริหารจัดการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่ง และยังเป็นการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง และการสร้างแนวความคิดใหม่ให้กับสมาชิกของคณะอนุกรรมการฯ อีกด้วย

เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
UPDATE 29-03-2562
Time 02:00 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th