Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          คณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันเขตพื้นที่ นอกชายฝั่ง (OASC) ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต 1 จัดสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลของน้ำมันตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหากมีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้น

งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”
UPDATE 12-02-2562
Time 11:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th