Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          คณะอนุกรรมการงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก (IERSC) กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และคลังน้ำมันพิษณุโลก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเลียมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
UPDATE 30-11-542
Time 12:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th