Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          ประธานและคณะอนุกรรมการงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก (IERSC) กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

          วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม" "การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน" และ "ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) โดยมีผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้

          และวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมแบบ Table Top Exercise และสำหรับช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติ โดยมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.กอ.รมน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
UPDATE 30-11-542
Time 12:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th