Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคม IESG เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีหัวข้อของการประชุมดังนี้ การฝึกซ้อมในรูปแบบ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมภาคสนาม การปรับปรุงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ และแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันในระดับท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เช่น แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเรียกร้องค่าชดเชย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการขจัดคราบน้ำมัน รวมถึงการเตรียมการสำหรับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เป็นต้น

การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10
UPDATE 22-06-2561
Time 02:00 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th