Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เชิญสมาคม IESG เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในทักษะการดำเนินงานตามแผนป้องกันเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้มีการใช้ระบบ Incident Command System (ICS) มาประกอบการดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว

ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561
ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561
ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561
ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561
ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561
UPDATE 20-06-2561
Time 01:00 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th