Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          คณะอนุกรรมการงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก (IERSC) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวันแรก (วันที่ 6 มิถุนายน 2561) เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” จากหน่วยงานปฏิบัติงานขนส่งปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการปรับพื้นฐานเกี่ยวกับ "แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558" "ระบบการบัญชาการเหตุการณ์" "รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นเป็นการฝึกซ้อมแบบ Table Top Exercise และสำหรับวันที่สอง (วันที่ 7 มิถุนายน 2561) เป็นการฝึกซ้อมภาคสนาม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางบก ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
UPDATE 18-06-2561
Time 11:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th