Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          คณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่กรุงเทพฯ (BASC) ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน" เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นลม และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทำให้เกิดตะกอนเลนขึ้นหลังแนวไม้ไผ่ ลดการสูญเสียที่ดินชายฝั่งทะเล และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณด้านหลังแนวไม้ไผ่ให้มีความสมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่และปลูกป่าชายเลน อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ำสาธารณะ ต่อผู้มาใช้บริการโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
โครงการ "ร่วมมิตร สร้างส้วม ปักไผ่ ปลูกป่าชายเลน"
UPDATE 30-11-542
Time 12:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th