Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยคณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (IESG : ITSSC) ได้กำหนดจัดงานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร" เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 1 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  ศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ

          โดยช่วงเช้า สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณไชยฤทธิ์  คงศักดิ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนรถขนส่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ำมัน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน จากกรมธุรกิจพลังงาน คุณฐิติพัฒน์  ไทยจงรักษ์ หัวหน้าส่วนสถานตรวจสภาพรถ จากกรมการขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติเป็นผู้เสวนา และ ผศ.ดร. พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

          สำหรับในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกอัครพล  พวงทอง ผู้แทนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายการจราจร และ คุณอภิรัติ  คำสายพรม ผู้อำนวยการวิทยากรและหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเหนื่อยล้าที่เป็นสาเหตุของการหลับใน 

งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
งานเสวนาเชิงวิชาการ “กฎหมายรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 3” และบรรยายเชิงวิชาการ “การขับขี่อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการความเหนื่อยล้าและ กฎหมายจราจร
UPDATE 30-11-542
Time 12:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th