Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ได้กำหนดจัดประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน แห่งชาติ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Sensitivity Index Atlas) ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปริ๊นเซส 2 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีทัพเรือภาคที่ 1 กรมเจ้าท่า และกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

          ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่เปลี่ยนไป รวมถึงพิจารณารูปแบบของโปรแกรมทางแผนที่ที่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับการขจัดคราบน้ำมัน จะสามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือการปรับปรุงแผนป้องกันฯ และการปรับปรุงแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
UPDATE 30-11-542
Time 12:00 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th