Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน นำโดย ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ ผู้จัดการสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันเขตพื้นที่ นอกชายฝั่ง (OASC) ได้ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ชั้น 21 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ 

สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
UPDATE 17-01-2560
Time 03:36 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th