Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ภายใต้คณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (ITSSC) จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งให้เป็นศูนย์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
Site Visit Training Center at SCG
UPDATE 22-09-2559
Time 04:02 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th