Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ส่งผู้แทนร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา หัวข้อ “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล” ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเผชิญเหตุและทำความสะอาดชายฝั่ง กรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.เครือข่ายเยาวชน 2.ผู้นำชุมชนและหัวหน้ากลุ่มผู้ประกอบการชายหาด 3.หน่วยงานเครือข่ายศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
งานสัมมนา “เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล”
UPDATE 22-09-2559
Time 03:54 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th