Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

About Us

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการเสริมสร้างสมรรถภาพและความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลและบนบก
 2. ยกระดับมาตรฐานการจัดการ เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันไปสู่มาตรฐานสากล
 3. กระชับความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มสมาชิกในการบรรเทาและระงับอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการหรือการลำเลียงและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม
 4. จัดตั้งและบำรุงรักษาศูนย์เครื่องมือป้องกันและขจัดน้ำมันรั่วไหล
 5. ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลและบนบก

 

ภารกิจหลักของสมาคม

 1. สำรวจและตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือของบริษัทสมาชิกในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม
 2. ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (หากประสงค์) เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. จัดหาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่เป็นส่วนกลางเพื่อที่จะช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการลงทุนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันทั้งในส่วนของแต่ละบริษัทและในส่วนกลางรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
 4. ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันเป็นประจำทุกปีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ปฏิบัติการในเขตต่างๆ เพื่อให้มีความชำนาญในการประสานงานร่วมกันในการขจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งการฝึกซ้อมปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันขนาดใหญ่ตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ 3 ปี
 5. ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งน้ำทางเรือ โดยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งน้ำมันทางเรือ
 6. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

 

วิสัยทัศน์

Be the Most Trusted and Effective Organization in Incident Prevention and Emergency Response of Oil Industry Operations in Thailand.

 

เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย

 

 

พันธกิจ

IESG Association has a mission to work with members to prevent incident and to prepare for effective responding to emergency through the following actions.  

 • Develop human resources to have knowledge and ability in incident prevention and emergency response.
 • Promote and support members to operate with standard to prevent incident, and to respond effectively in an event of emergency.
 • Maintain the readiness of OSR equipment at all times.
 • Strengthen collaborative networking with agencies and organizations, in-country and internationally.

 

สมาคมฯ มีพันธกิจดำเนินการร่วมกับสมาชิกฯ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และในการเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการ

 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการอย่างมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th